Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links 

   
   

امام خمینی

 
 

مصدر هر هشت گردون ، مبداء هر هفت اختر

خالق هر شش جهت ، نور دل هر هشت مصدر

والی هر چار عنصر ، حکمران هر سه دفتر

پادشاه هر سه عالم، حجت یکتای داور

آنکه جودش شهره نه آسمان بل لا مکان شد

مصطفی سیرت ، علی فر ، فاطمه عصمت ، حسن خو

هم حسین قدرت ، علی زهد ، محمد علم و مه رو

شاه جعفر فیض و عالم علم و هفتم قبله گیسو

هم تقی بخشایش ، نقی تقوا ، هم عسگری مو

مهدی قائم که در او جمع اوصافی چنان شد

پادشاه عسگری طلعت ، نقی حشمت ، تقی فر

بوالحس فرمان و موسی قدرت و تقدیر جعفر

علم باقر ، زهد سجاد و حسینی تاج افسر

مجتبی علم و رضیه عصمت و دولت چو حیدر

مصطفی اوصاف مجلی خداوند جهان شد 

 

 

ح